Regulamin sklepu internetowego

aromastick.pl
Obowiązuje od 1 stycznia 2023 roku

§1
Określenie Sprzedawcy

 1. Właścicielem Sklepu (dalej Sprzedawca) jest:
  Aromastick Polska sp. z o.o., ul. Karmelicka 5/5, 31-133 Kraków, NIP: 6762619474, REGON: 522264456, KRS: 0000976518, e-mail: info@aromastick.pl, telefon: +48 733-308-200.

§2
Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy (dalej Sklep) prowadzi sprzedaż za pośrednictwem Internetu na podstawie niniejszego Regulaminu (dalej Regulamin).
 2. Klientem (dalej Klient) może być:
  • pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych zamieszkała w Polsce lub na terenie Unii Europejskiej;
  • pełnoletnia osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą w Polsce lub na terenie Unii Europejskiej;
  • osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, z siedzibą w Polsce lub na terenie Unii Europejskiej, która jest uprawniona do podejmowania decyzji, oraz zaciągania zobowiązań w imieniu podmiotu;
  • osoba małoletnia działająca za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.
 3. Konsumentem (dalej Konsument) jest osoba fizyczna dokonująca ze Sklepem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Towarem (dalej Towar) jest dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy kupna sprzedaży pomiędzy Sklepem a Klientem.
 5. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 6. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 7. Towary dostępne w Sklepie są nowe i są wolne od wad fizycznych i prawnych. Odpowiedzialność za wady określona jest przez obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawy o prawach konsumentów.

§3
Zamówienia

 1. Zamówienia można składać za pośrednictwem formularzy interaktywnych dostępnych na stronach internetowych Sklepu (koszyk klienta).
 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy Towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia poprzez wysłanie na podany podczas składania zamówienia adres e-mail, wiadomości opisującej przedmiot zamówienia. W przypadku podania niepełnych, błędnych, sprzecznych informacji przez Klienta podczas składania zamówienia, Sklep skontaktuje się z Klientem w celu usunięcia błędów. Składając zamówienie, Klient składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamówionych Towarów.
 3. Dla stron wiążące są informacje potwierdzone po weryfikacji złożonego zamówienia przez Sklep. Dotyczy to w szczególności: ceny, charakterystyki Towaru, jego cech, elementów wchodzących w skład zestawu, terminów i sposobu dostawy.
 4. Po złożeniu zamówienia, następuje jego weryfikacja. Następnie Sklep przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §3 ust. 2 i z chwilą jej otrzymania przez Klienta, zostaje zawarta Umowa sprzedaży. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sklep potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej. Powyższe czynności mogą być realizowane automatycznie w imieniu Sklepu przez platformę sprzedażową.
 5. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

§4
Płatności

 1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
  • płatność tradycyjnym przelewem (przedpłata);
  • płatność elektroniczna za pośrednictwem operatora Autopay S.A. lub Paynow;
  • płatność za pobraniem (tylko dla Towarów, którym Sklep udostępnił taką możliwość).
 2. Płatność elektroniczna może być zrealizowana kartą płatniczą Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic lub Maestro, o ile opcja taka jest dostępna w bramce płatniczej operatora;
 3. Ceny przesyłek określone są w podsumowaniu zamówienia.
 4. Warunkiem wydania Towaru jest zapłata za Towar i przesyłkę.
 5. Klient zobowiązany jest do uregulowania należności wynikających z zawartej umowy niezależnie od wybranego sposobu płatności oraz dostawy.
 6. W przypadku nieuregulowania przez Klienta w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, (a w przypadku płatności pobraniowej przy odbiorze) Sklep wezwie Klienta do odbioru i zapłaty za Towar wyznaczając termin na realizację zobowiązania. W przypadku nieuregulowania należności wynikającej z zawartej umowy w wyznaczonym terminie Sklep może odstąpić od umowy sprzedaży.
 7. Termin realizacji zamówienia jest liczony od momentu w którym środki za zamówienie zostaną zaksięgowane na rachunku bankowym Sklepu lub od momentu pozytywnej autoryzacji płatności (nie dotyczy pobrania).
 8. Termin realizacji zamówień płatnych przy odbiorze liczony jest od dnia roboczego następującego po potwierdzeniu zamówienia przez Sklep o którym mowa w §3 ust 4.

§5
Wysyłka Towaru

 1. Zamówiony Towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm kurierskich lub udostępnia do odbioru osobistego w swojej siedzibie, o ile zostało to wcześniej uzgodnione z Klientem.

§6
Prawo odstąpienia od umowy

 1. Na podstawie ustawy o prawach konsumenta Konsument ma prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny.
 2. Odstąpienie od umowy jest skuteczne, jeżeli Konsument złoży w terminie 14 dni od daty doręczenia Towaru oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy złożenie oświadczenia przed jego upływem. Forma złożenia oświadczenia może być dowolna, np.:
  • drogą mailową na adres e-mail podany w §1 Regulaminu;
  • listownie na adres podany w §1 Regulaminu.
 3. Formularz odstąpienia od umowy stanowi załącznik 1 do Regulaminu. Konsument może jednak skorzystać z innego formularza, aby odstąpienie od umowy było skuteczne.
 4. Konsument zwraca Towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy na swój koszt.
 5. Sklep zwraca środki w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Sklep zwraca środki przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakim posłużył się Konsument. W przypadku płatności kartą płatniczą, zwrot środków dokonywany jest na rachunek przypisany do karty.
 7. W przypadku, gdy Konsument przy zamówieniu wybrał inny, niż najtańszy oferowany przez Sklep sposób dostawy przedmiotu, Sklep zwróci jedynie koszt najtańszej dostawy danego przedmiotu do Konsumenta.
 8. Konsument pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania).
 9. Prawo odstąpienia nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach umów:
  • w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, który po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • o świadczeniu usług, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta/, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sklep utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi Towarami.
 10. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą.
 11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania.

§7
Reklamacje

 1. W przypadku niezgodności Towaru z umową, Konsument ma prawo zgłosić reklamację Towaru wraz z opisem niezgodności.
 2. Wzór formularza reklamacyjnego stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. Konsument może jednak skorzystać z innego formularza, aby zgłoszenie reklamacji było skuteczne.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne można dokonać przesyłając je na adres e-mail Sklepu lub pocztą na adres Sprzedawcy podany w §1.
 4. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni od momentu otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
 5. Sklep może odmówić wymiany bądź naprawy Towaru pod warunkiem, że wymiana bądź naprawa jest niemożliwa do zrealizowania lub wymagałaby nadmiernych kosztów. Sklep zaproponuje w takim wypadku alternatywne rozwiązanie.
 6. Każdy Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, może złożyć swoją skargę np.:
  • za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/;
  • za pośrednictwem regionalnego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, których lista dostępna jest na stronie https://uokik.gov.pl/wojewodzkie_inspektoraty_inspekcji_handlowej.php;
  • ze względu na siedzibę Sklepu sprawę może kierować bezpośrednio do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Krakowie przy ul. Ujastek 7, 31-752 Kraków, http://www.krakow.wiih.gov.pl.
 7. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami wyłącza się odpowiedzialność Sklepu z tytułu niezgodności towaru z umową.

§8
Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Sklep świadczy drogą elektroniczną poniższe usługi:
  • kontakt poprzez formularz – polega na wysyłce przez Klienta wiadomości za pośrednictwem formularzy interaktywnych zawartych na stronach internetowych Sklepu. Zawarcie umowy następuje w momencie skorzystania przez Klienta z formularza kontaktowego;
  • cykliczna wysyłka wiadomości poprzez newsletter – polega na cyklicznej wysyłce wiadomości przez Sklep o charakterze handlowym oraz marketingowym na adres e-mail podany podczas zawarcia umowy. Do zawarcia umowy dochodzi poprzez wpisanie w odpowiednich formularzach adresu e-mail, oraz aktywacji subskrypcji poprzez kliknięcie w odnośnik jaki Sklep wysyła na podany adres e-mail. Zawarcie umowy jest także możliwe poprzez wyrażenie zgody podczas składania zamówienia.
 2. Usługi określone w pkt.1 świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Rezygnacja z usług świadczonych drogą elektroniczną możliwa jest w każdej chwili bez ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów. Rezygnacja odbywa się w zależności od świadczonej usługi:
  • usługa kontakt poprzez formularz – poprzez zakończenie korzystania z formularzy interaktywnych dostępnych na stronach internetowych Sklepu;
  • cykliczna wysyłka wiadomości poprzez newsletter – poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany w §1. Wiadomość powinna zawierać dane umożliwiające weryfikację subskrybenta usługi.
 4. Sklep w przypadku wykrycia działania na szkodę Sklepu, łamania przepisów prawa, łamania postanowień Regulaminu może w każdej chwili ograniczyć, zablokować, lub usunąć Klientowi dostęp do usług określonych w ust 1. Sklep informuje Klienta o zablokowaniu bądź ograniczeniu dostępu do usług za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres podany w formularzu.
 5. Usługi świadczone są bezterminowo, jednak Sklep może ograniczyć do nich dostęp, blokować lub modyfikować informując o tym Klienta w sposób określony w §11 pkt 4.
 6. Zarówno Klient, jak i Sklep mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług określonych w pkt 1 w dowolnym czasie, wysyłając wiadomość e-mail z oświadczeniem woli.

§9
Ochrona prywatności

 1. Sklep przetwarza dane osobowe Klientów w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa w sposób określony w Polityce Prywatności dostępnej w stopce na stronie Sklepu.

§10
Środki techniczne

 1. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu i składania zamówień na Towary, niezbędne jest:
  • urządzenie końcowe (np. komputer, tablet, smartphone) z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
  • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
  • włączona obsługa JavaScript;
  • akceptacja wykorzystywania plików cookies (wymagane w celu złożenia zamówienia).

§11
Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.
 3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.
 4. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi na jego adres e-mail.
 5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób określony w ust. 3.
 6. Sklep uznaje, iż Klient korzystający z usług Sklepu i jego stron internetowych zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w ust. 5.
 7. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu właściwe jest prawo polskie.

Załącznik nr 1

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


Aromastick Polska sp. z o.o.
ul. Karmelicka 5/5
31-133 Kraków
e-mail: info@aromastick.pl

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy dostawy następujących Towarów: ……………………………………………

Data zawarcia umowy/dostawy: ……………………………………………

Imię i nazwisko Klienta: ……………………………………………

Adres Klienta: ……………………………………………

Podpis Klienta*: ……………………………………………

*tylko wówczas, gdy formularz przesyłany jest w formie papierowej

Data: ……………………………………………

Załącznik nr 2

FORMULARZ REKLAMACYJNY

Aromastick Polska sp. z o.o.
ul. Karmelicka 5/5
31-133 Kraków
e-mail: info@aromastick.pl

Niniejszym informuję o wykryciu wad w następujących Towarach: ……………………………………………

Data wykrycia wady: ……………………………………………

Szczegółowy opis wykrytych wad: ……………………………………………

Data zawarcia umowy/dostawy: ……………………………………………

Imię i nazwisko Klienta: ……………………………………………

Adres Klienta: ……………………………………………

Żądania Klienta: wymiany Towaru na nowy / naprawy Towaru / obniżenia ceny / odstąpienia od umowy – (o ile wada jest istotna)*.

*niepotrzebne skreślić

Wartość obniżenia ceny według żądania Klienta: ……………………………………………

Informacje dodatkowe: ……………………………………………

Podpis Klienta**: ……………………………………………

**tylko wówczas, gdy formularz przesyłany jest w formie papierowej

Data: ……………………………………………

Dodano do koszyka.
0 produktów - 0,00